Poprawki do Statutu wymagane przez Sąd

Do Stowarzyszenia wpłynęło pismo z Sądu Gospodarczego wskazujące na potrzebę dokonania poprawek w Statucie Stowarzyszenia w związku z planowanym przekształceniem naszego Stowarzysznia w Organizację Pożytku Publicznego (OPP). 

W związku z powyżsyzm w trakcie pierwszej części Konferencji w Poznaniu w dniu 20 września 2013 r. odbędzie się także głosowanie nad poprawkami do Statutu Stowarzyszenia, wymaganymi przez Sąd. Poprawki dotyczą następujących paragrafów w Statucie uchwalonym na Walnym Zebraniu w dniu 15 czerwca 2013 r.:

§ 7 pkt 2 – obecne brzmienie

 1. Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez:
  • upowszechnianie wiedzy  o zespole za pomocą prowadzenia działalności edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, służącej w szczególności procesowi włączenia społecznego osób chorych i ich najbliższych w społeczności lokalnej;
  • współudział w organizowaniu konferencji naukowych i wykładów służących popularyzacji wiedzy o zespole Pradera-Williego;
  • popularyzację idei Stowarzyszenia, informowanie i uświadamianie zmierzające do pełnej integracji osób chorych i ich rodzin ze społeczeństwem poprzez publikacje własne i inne;
  • tworzenie miejsc, gdzie można się zwrócić po pierwszą informację i pomoc w zmaganiu się z efektami choroby;
  • współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami o podobnych celach działania;
  • występowanie do organów władzy i administracji państwowej i samorządowej w sprawach dotyczących: rehabilitacji, społecznych, zawodowych i innych, osób chorych i ich rodzin; współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej oraz innymi uczestnikami życia publicznego;
  • organizowanie rehabilitacji i wypoczynku oraz opieki medycznej; pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego;
  • współpracę z placówkami naukowymi i możliwość ustanawiania stypendiów naukowych w zakresie badań nad zespołem Pradera-Williego;
  • organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej i psychologicznej chorym i ich rodzinom oraz pozyskiwanie środków na działalność statutową;
  • prowadzenie poradnictwa psychologicznego, prawnego oraz udzielanie informacji na temat uprawnień przysługujących osobom chorym i ich rodzinom;
  • prowadzenie zajęć grupowych, indywidualnych mających na celu usprawnienie lub/i wspieranie funkcjonowania osób chorych z postępującą niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną w różnych rolach społecznych, w różnych środowiskach;
  • tłumaczenie artykułów i poradników terapeutycznych dotyczących zespołu;
  • prowadzenie rejestru osób z zespołem Pradera-Williego;
  • opracowywanie i wydawanie książek;
  • organizowanie warsztatów z udziałem specjalistów;
  • działania na rzecz promocji zdrowia i zdrowego trybu życia.

§ 7 pkt 2 – nowe brzmienie

 1. Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

Nieodpłatna działalność pożytku publicznego:

 • upowszechnianie wiedzy  o zespole za pomocą prowadzenia działalności edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, służącej w szczególności procesowi włączenia społecznego osób chorych i ich najbliższych w społeczności lokalnej;
 • współudział w organizowaniu konferencji naukowych i wykładów służących popularyzacji wiedzy o zespole Pradera-Williego;
 • popularyzację idei Stowarzyszenia, informowanie i uświadamianie zmierzające do pełnej integracji osób chorych i ich rodzin ze społeczeństwem poprzez publikacje własne i inne;
 • tworzenie miejsc, gdzie można się zwrócić po pierwszą informację i pomoc w zmaganiu się z efektami choroby;
 • współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami o podobnych celach działania;
 • występowanie do organów władzy i administracji państwowej i samorządowej w sprawach dotyczących: rehabilitacji, społecznych, zawodowych i innych, osób chorych i ich rodzin; współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej oraz innymi uczestnikami życia publicznego;
 • organizowanie rehabilitacji i wypoczynku oraz opieki medycznej; pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego;
 • współpracę z placówkami naukowymi i możliwość ustanawiania stypendiów naukowych w zakresie badań nad zespołem Pradera-Williego;
 • organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej i psychologicznej chorym i ich rodzinom oraz pozyskiwanie środków na działalność statutową;
 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego, prawnego oraz udzielanie informacji na temat uprawnień przysługujących osobom chorym i ich rodzinom;
 • prowadzenie zajęć grupowych, indywidualnych mających na celu usprawnienie lub/i wspieranie funkcjonowania osób chorych z postępującą niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną w różnych rolach społecznych, w różnych środowiskach;
 • tłumaczenie artykułów i poradników terapeutycznych dotyczących zespołu;
 • prowadzenie rejestru osób z zespołem Pradera-Williego;
 • opracowywanie i wydawanie książek;
 • organizowanie warsztatów z udziałem specjalistów;
 • działania na rzecz promocji zdrowia i zdrowego trybu życia.

Odpłatna działalność pożytku publicznego:

 • współudział w organizowaniu konferencji naukowych i wykładów służących popularyzacji wiedzy o zespole Pradera-Williego;
 • popularyzację idei Stowarzyszenia, informowanie i uświadamianie zmierzające do pełnej integracji osób chorych i ich rodzin ze społeczeństwem poprzez publikacje własne i inne;
 • organizowanie rehabilitacji i wypoczynku oraz opieki medycznej; pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego;
 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego, prawnego oraz udzielanie informacji na temat uprawnień przysługujących osobom chorym i ich rodzinom;
 • prowadzenie zajęć grupowych, indywidualnych mających na celu usprawnienie lub/i wspieranie funkcjonowania osób chorych z postępującą niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną w różnych rolach społecznych, w różnych środowiskach;
 • opracowywanie i wydawanie książek
 • organizowanie warsztatów z udziałem specjalistów;
 • działania na rzecz promocji zdrowia i zdrowego trybu życia

 

§ 12 pkt 4 – obecne brzmienie

Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej większością 3 głosów.

§ 12 pkt 4 – nowe brzmienie

Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie uchwałą podjętą zwykłą większością głosów na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej

 

§ 24 – obecne brzmienie

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na okres do odbycia kolejnego Zwyczajnego Zebrania Wyborczego Członków. Jednak Nadzwyczajne Walne Zebranie może odwołać Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej przed terminem i powołać w to miejsce nowego członka zarządu lub komisji Rewizyjnej do odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania.

§ 24 – nowe brzmienie

Tryb powołania i odwołania Zarządu określa § 26. Tryb powołania i odwołania Komisji Rewizyjnej określa § 27.