Plan Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Zgodnie z postanowieniem Zarządu, dnia 15 czerwca 2013 r. w Warszawie odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Miejsce Zebrania: ul. Białobrzeska 44, 02-325 Warszawa, Zespół Szkół nr 109. Rozpoczęcie planowane jest na godzinę 10:00 (pierwszy termin), drugi termin ustalono na godzinę 10:30 (jeżeli o 10:00 nie stawi się wystarczająca liczba Członków, Zebranie rozpocznie się w drugim terminie). Zakończenie Zebrania jest planowane na godzinę 16:00.

W porządku dziennym przewidujemy dyskusję i głosowanie nad zmianami Statutu Stowarzyszenia. Zmiany te są konieczne, aby Stowarzyszenie mogło zmienić siedzibę (utrzymanie dotychczasowego adresu jest dalej niemożliwe) a także uzyskać status organizacji pożytku publicznego, co umożliwi m.in. pozyskiwanie funduszy niezbędnych do prowadzenia działalności Stowarzyszenia. Wprowadzenie zmian wymaga jednak obecności ponad połowy wszystkich członków Stowarzyszenia na Zebraniu. Jeżeli chcemy, aby nasze Stowarzyszenie lepiej i skuteczniej nam służyło, przyjdźmy na Zebranie.

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta.
 3. Stwierdzenie Ważności Zebrania (quorum).
 4. Odczytanie porządku Zebrania i jego przyjęcie.
 5. Raport Zarządu dotyczący działalności w roku 2012.
 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2012 r.
 7. Wybory do władz statutowych Stowarzyszenia.
 8. Omówienie proponowanych zmian Statutu Stowarzyszenia i dyskusja.
 9. Głosowanie zmian Statutu.
 10. Informacja na temat III Pikniku Familijnego w Poznaniu (20-21.09.2013)
 11. Sprawy bieżące.

Na zebraniu będziemy też gościć p. Monikę Kaczmarczyk, magistrantkę Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, która pod opieką p. prof. Ewy Pisuli rozpoczęła niezwykle interesujący projekt badawczy dotyczący pokrewieństwa pomiędzy PWS a autyzmem. Znaczenie tego projektu jest nie tylko teoretyczne – walczymy o to, by nasze dzieci w systemie oświaty traktowane były jak dzieci z autyzmem właśnie.

Aby zobaczyć pozostałe aktualności kliknij tutaj.